STICHTING CORBELLO IS EEN CHARITATIEVE INSTELLING OPGERICHT IN 2003.

STICHTING CORBELLO – HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN 2024 / 2025

Handelsregister

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder het nummer 34187419.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen en stimuleren
van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen en alles wat
daarmee verband houdt.

Wijze van werving van gelden

De stichting tracht genoemd doel onder meer te bereiken door het
benaderen van contribuanten die zich verplichten gedurende vijf
achtereenvolgende jaren een vaste bijdrage te schenken aan de stichting.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
– verkrijgingen uit schenking van minimaal EUR 1.000 per jaar per contribuant;
– verkrijgingen uit legaten en erfstelling;
– opbrengsten uit vermogen; en
– andere baten.

Bestuurssamenstelling

Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit twee personen:
– mevrouw mr.drs. N. de Haas;
– de heer A. Schmitz – Mrs M ten Have – Ms N. Ronk

De donaties van de stichting dienen te worden gefinancierd uit de schenkingen van de donateurs en uit de opbrengsten van het door de stichting belegde vermogen.

Activiteiten

De stichting besteedt de door de contribuanten verstrekte bedragen overeenkomstig het doel van de stichting, rekening houdende met de eventueel door de contribuanten aan het bestuur kenbaar gemaakte wensen omtrent de besteding van de bijdragen. De contribuanten kunnen hierbij gebruik maken van een groot aantal Nederlandse goede doelen die door het bestuur zijn geselecteerd.